Archive for 四月, 2010

20100429SP2B

組譯器及組譯過程介紹

組譯器及組譯過程介紹

目的碼計算

目的碼計算

期中考答案

期中考答案

bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark

Tags: , ,

20100428EMath

二階常係數ODE特解Yp(x)的四種解法:未定係數法,逐項積分法,參數變換法,反微分算子法

二階常係數ODE特解Yp(x)的四種解法:未定係數法,逐項積分法,參數變換法,反微分算子法

指數函數的反微分算子公式及例2-22和例2-23

指數函數的反微分算子公式及例2-22和例2-23

三角函數的反微分算子的公式及例2-27和例2-28

三角函數的反微分算子的公式及例2-27和例2-28

期中考解說

期中考解說

bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark

Tags: , ,

20100426SP

組譯和編譯的說明

組譯和編譯的說明

SIC目的碼的計算

SIC目的碼的計算

期中考答案

期中考答案

bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark

Tags: , ,

20100414EMath

微積分基本觀念復習

微積分基本觀念復習

習題2.2(a), 2.5(a)

習題2.2(a), 2.5(a)

習題2-7(C)

習題2-7(C)

習題2.7(C):解釋齊性解yh(x)和特解yp(x)的意義

習題2.7(C):解釋齊性解yh(x)和特解yp(x)的意義

期中考範圍

期中考範圍

例2-12:重根解釋

例2-12:重根解釋

習題2.8(b):解法1-分部積分udv=uv-vdu

習題2.8(b):解法1-分部積分udv=uv-vdu

習題2-8(b):解法2-比較係數

習題2-8(b):解法2-比較係數

習題2.9(a)

習題2.9(a)

bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark

Tags: , ,

20100407EMath

例2-6: 解二階柯西微分方程式

例2-6: 解二階柯西微分方程式

例2-10: 未定係數法

例2-10: 未定係數法

例2-11, 2-13: 未定係數法

例2-11, 2-13: 未定係數法

逐項積分法

逐項積分法

例2-16: 逐項積分法

例2-16: 逐項積分法

參數變換法

參數變換法

例2-19:參數變換法

例2-19:參數變換法

bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark

Tags: , ,